Intranet Nolimit

 

Track&Trace

Informacinė išlyga

Informacinė išlyga

Atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsnio 1-2 dalis (ES OL L 119, p. 1) – toliauBDAR− informuojame, kad:

Perduotų per kontaktinę formą asmens duomenų valdytojas yra„No Limit Sp. z o.o.“įsteigta Varšuvoje, turinčią adresą: ul. Księżnej Anny 4, 03-866 Varšuva, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą,kuriam valdo Varšuvos apygardos teismas, XVI Ekonomikos skyrius pagal numerį: 0000128397, MMIN: 5241066960 (toliau: Valdytojas).

Jūsų pateikti duomenys wykorzystane bus naudojami tik išsiųstos per formą užklausos tvarkymui, įskaitant atsakymą el. paštu. Asmens duomenų valdytojoduomenų tvarkymo teisinis pagrindas yta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkta, t.y. įtikinamas teisėtas valdytojo interesas, nes be asmens duomenų naudojimo (vardas, pavardė, el. paštas) Valdytojas negalėtųatsakyti į užklausą, kuri buvo sąmoningai patikta.

Jūs turite teisę:

  • prieštarautiduomenų tvarkymui,
  • susipažinti su savo duomenimis ir gauti duomenų kopiją,
  • ištaisyti savo duomenis,
  • ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą,
  • prieštarautiduomenų tvarkymui,
  • perkelti duomenis,
  • pateikti skundą priežiūros institucijai.
  • Prieštaravimo asmens duomenų tvarkymui teisės įgyvendinimasgali atimti Valdytojui galimybę atsakyti.

 

Jūsų asmens duomenysbus tvarkytiper vienerius metus nuokorespondencijos dėl pateiktos užklausos pabaigos dienos. Valdytojasnepriima jokių automatizuotų sprendimų remiantis perduotais duomenimis bei nenaudoja tų profiliavimo tikslais.

Duomenų pateikimas yra savanoriškas, bet būtinas norint atsakyti į klausimą.